Download

Milel ve Nihal Cilt / Volume 15  Sayı / Number 1

OCAK-HAZİRAN 2018

5-6 Editörden / From Editor


Makaleler / Articles

7-32

Yasin MERAL

Hz. Lokman’ın Öğütleri ve Antik Mısır’ın Sebayt Metinleri

The Luqman’s Advice and the Sebayt Texts of Ancient Egypt


34-56

Cemil KUTLUTÜRK

Hindu Düşünür Dayananda Sarasvati’nin Kur’ân’a Yönelik Eleştirileri

Hindu Thinker Dayananda Saraswati’s Criticism of Quran


58-77

Mustafa ARSLAN

Mitik Tasavvurun Siyer Kültü-rüne Etkileri: Muîniddin el-Miskin’in Meâricü’n Nübüvve fi Medârici’l Fü-tüvve’si Örneği

The Effects of Mythic Imagination on Siyer Books:The Example of Meâricu’n  Nubuvva fi Medârici’l Futuvva by Muîniddîn el-Miskîn


78-198

Şir Muhammed DUALI

Rus Ortodoksluğunu Protesto Etmenin İmkânı: Malakanlar/Manevi Hıristiyanlar

The Possibility of Protesting the Russian Orthodox: Malakans the Spritual Christians


99-119

Efe BAŞTÜRK

Türk Mitoloji-sine Ait ‘Kut-sal Ana’ İmgesinin Siyasal Antropoloji Bağlamında Değerlendirilmesi

The Critic of the “Sacred Mother” Image Belonging to the Archaic Turkish Mythology in the Context of the Political Anthropology 


Kitap Tanıtımı ve Tenkitler / Review

120-125

Şinasi Gündüz, İslam ve Sâbiîlik


125-130

Yasin Meral, Sâmirî’nin Buzağısı


130-135

Ekrem Sarıkçıoğlu, Kanonik-Apokrif İncillere Göre Hz. İsa Hayatı ve Mesajı


135-138

Mehmet Alıcı, Işığın Elçisi Mani ve Gnostik Düşüncesi