Etik İlkeler

Yayın Etiği
Milel ve Nihal Dergisi yayın etiği olarak en yüksek standartlara bağlıdır. Committee on Publication Ethics (COPE), the Directory of Open Access Journals (DOAJ), the Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA), and the World Association of Medical Editors (WAME) kuruluşlarının yayınladığı ilkeleri benimsemektedir. İlgili etik ilkeler için tıklayınız.

 • Gönderilen makaleler bilimsel özgünlük kriterlerini haiz, orijinal, yayınlanmamış ve başka bir dergide değerlendirme sürecinde olmamalıdır.
 • Her makale editörlerden biri tarafından ön kontrolden geçirilir. Uygun görülmesi halinde değerlendirmesi için iki hakeme iletilir. Dergimizde çift kör hakemlik uygulanmaktadır.
 • İntihal, duplikasyon, sahte yazarlık/inkar edilen yazarlık, araştırma/veri fabrikasyonu, makale dilimleme, dilimleyerek yayın, telif hakları ihlali ve çıkar çatışmasının gizlenmesi, etik dışı davranışlar olarak kabul edilir.
 • Kabul edilen etik standartlara uygun olmayan tüm makaleler yayından çıkarılır.

Araştırma Etiği
Milel ve Nihal Dergisi aşağıda yer alan uluslararası araştırma etiği ilkelerini benimsemektedir. Bu kapsamda, gönderilen çalışmaların etik sorumluluğu yazarlara aittir.

 • Dergi araştırma etiğinde en yüksek standartları gözetir ve aşağıda tanımlanan uluslararası araştırma etiği ilkelerini benimser. Makalelerin etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.
 • Araştırmanın tasarlanması, tasarımın gözden geçirilmesi ve araştırmanın yürütülmesinde, bütünlük, kalite ve şeffaflık ilkeleri sağlanmalıdır.
 • Araştırma ekibi ve katılımcılar, araştırmanın amacı, yöntemleri ve öngörülen olası kullanımları; araştırmaya katılımın gerektirdikleri ve varsa riskleri hakkında tam olarak bilgilendirilmelidir.
 • Araştırma katılımcılarının sağladığı bilgilerin gizliliği ve yanıt verenlerin gizliliği sağlanmalıdır. Araştırma katılımcıların özerkliğini ve saygınlığını koruyacak şekilde tasarlanmalıdır.
 • Araştırma katılımcıları gönüllü olarak araştırmada yer almalı, herhangi bir zorlama altında olmamalıdırlar.
 • Katılımcıların zarar görmesinden kaçınılmalıdır. Araştırma, katılımcıları riske sokmayacak şekilde planlanmalıdır.
 • Araştırma bağımsızlığıyla ilgili açık ve net olunmalı; çıkar çatışması varsa belirtilmelidir.
 • Deneysel çalışmalarda, araştırmaya katılmaya karar veren katılımcıların yazılı bilgilendirilmiş onayı alınmalıdır. Çocukların ve vesayet altındakilerin veya tasdiklenmiş akıl hastalığı bulunanların yasal vasisinin onayı alınmalıdır.
 • Çalışma herhangi bir kurum ya da kuruluşta gerçekleştirilecekse bu kurum ya da kuruluştan çalışma yapılacağına dair onay alınmalıdır.
 • İnsan öğesi bulunan çalışmalarda, “yöntem” bölümünde katılımcılardan “bilgilendirilmiş onam” alındığının ve çalışmanın yapıldığı kurumdan etik kurul onayı alındığı belirtilmesi gerekir.

Editörler Kurulunun Sorumlulukları
• Milel ve Nihal Dergisi'ne başvurusu yapılan her makaleden, Milel ve Nihal Dergisi Editörler Kurulu sorumludur ve Editörler Kurulu bu sorumluluğunu bilir. Bu sorumluluk, dergiyle ilgili konularda verilen kararlarda yalnızca kamu yararını düşünerek; kişisel kazancı düşünmeden, bağımsız olarak karar vermeyi gerektirir. Yayıncı ve Editörler Kurulu arasındaki ilişki bağımsızlık ilkesine dayanır, editörlerin alacağı tüm kararlar yayıncıdan ve diğer kişi ve kuruluşlardan bağımsızdır.
• Milel ve Nihal Dergisi Editörler Kurulu, yayın, kör hakemlik, değerlendirme süreci, etik ilkeler gibi dergi politikalarının belirlenmesinden ve uygulanmasından sorumludur.
• Editörler Kurulu, Milel ve Nihal Dergisinde makalesi yayınlanmış yazarların telif hakkını korur.
• Editör Kurulu Milel ve Nihal Dergisinin yayın politikası kapsamında yazar ve hakemler için rehberler hazırlamak ve bunları güncellemekle sorumludur.
• Milel ve Nihal Dergisi Editörler Kurulu, her makalenin kayıtlarını, dergiyle ilgili yazışmaları elektronik ya da basılı olarak saklar.

Editör, Editör Yardımcıları ve Alan Editörlerinin Etik Sorumlulukları
• Editörler Milel ve Nihal Dergisinin toplam kalitesinden sorumludur.
• Editörler, makale başvurusu, değerlendirme ve yayınlama gibi süreçlerin sorunsuz bir şekilde yürütülmesi için hakem ve yazarlar ile iletişimlerinde açık ve şeffaftır. Onların ihtiyacı olan bilgileri ve dönütleri karşılamaya çaba gösterirler.
• Editörler, makalelerin yayımlanmasına karar verirken, makalelerin özgün olmasına, ilgili bilimsel sahaya katkı sağlamayacak nitelikte olmasına özen gösterirler.
• Editörler ön ve nihai değerlendirme aşamalarında Milel ve Nihal Dergisinin yayın politikasını ve yayın kapsamını dikkate alırlar.
• Editörler, başvurusu yapılan makaleleri, yayın politikasına uygun olduklarına karar verdiklerinde editör ataması yaparak ön değerlendirme sürecini başlatırlar.
• Editörler ön değerlendirme aşamasında gönderilen makalenin Milel ve Nihal Dergisinin yayın formatına ve yazım ilkelerine uygunluğunun değerlendirilmesi için Yazım ve Dil Editörü’nü görevlendirilir.
• Editörler, Yazım ve Dil Editöründen onay alan makalelere kör hakemlik ve değerlendirme süreci politikalarını uygular, hakemlerin kimlik bilgilerini gizli tutar, her makalenin yansız ve süresi içinde değerlendirilmesini sağlarlar.
• Editörler, alan editörleri ve hakem atamalarında uzmanlık alanlarını dikkate alırlar. Değerlendirme sürecinin yansız ve bağımsız yapılmasını desteklerler.
• Editörler, makalenin yansız değerlendirilmesi için editörler, hakemler ve yazarlar arasındaki çıkar çatışması/çıkar birliği olup olmamasını göz önüne alırlar.
• Editörler, hakem havuzunun geniş bir yelpazeden oluşması ve sürekli güncellenmesi için arayış çaba gösterir.
• Editörler, akademik görgü kurallarına uymayan ve bilimsel olmayan değerlendirmeleri engellerler.
• Editörler, dergi yayın süreçlerinin yayın politikaları ve kılavuzlara uygun işletilmesini sağlar, süreçte görev alanları yayın politikaları konusundaki gelişmelerden bilgilendirirler.
• Editörler, yayın sürecinde görev alan herkesle etkili bir iletişim içinde olurlar.
• Editörler, değerlendirilen makalelerdeki kişisel verilerin korunmasını sağlarlar; yazar, hakem ve okuyucuların bireysel verilerini korurlar.
• Editörler; makalelerde insan ve hayvan haklarının korunmasına özen gösterirler, makalenin katılımcılarının açık onayının belgelendirilmesini önemserler, makalenin katılımcılarına ilişkin etik kurul onayı, deneysel araştırmalarda izinleri olmadığında makaleyi reddederler.
• Editörler, makalelerdeki hata, tutarsızlık ya da yanlış yönlendirmelerin düzeltilmesini sağlarlar.
• Editörler, dergide yayımlanan makalelere yönelik tutarlı eleştirileri dikkate alırlar, eleştirilen makalelerin yazarlarına yanıt hakkı tanırlar.

Hakemlerin Etik Sorumlulukları
Milel ve Nihal Dergisi makale değerlendirme sürecinde yazarların hakemleri, hakemlerin de yazarları tanımadıkları iki yönlü kör hakemlik ilkesini uygular. Hakemler yazarlar ile doğrudan iletişim kuramaz; makale değerlendirme formları ve metin üzerinde belirtilen notlar ile düzeltme istemleri Dergipark sistemi aracılığıyla makaleye atanan editörce yazara iletilir. Milel ve Nihal Dergisi’ne başvurusu yapılan makalelerde hakemlerden beklenen yükümlülükler şunlardır:
• Hakemler, değerlendirmeyi yansızlık ve gizlilik içinde sistem tarafından kendilerine atanan süre zarfında yapmayı taahhüt eder. Belirlenen süre içinde değerlendirmesini tamamlayamayan hakemlerin editörlerden ek süre talep etmesi beklenir.
• Hakem yansızlığını muhafaza etmek adına uyruk, cinsiyet, dinsel inanç, siyasal inanç ve ticari kaygılardan bağımsız bir değerlendirme yapmalıdır.
• Hakemler, çıkar çatışması/çıkar birliği olduğunu anladıklarında, makaleyi değerlendirmeyi reddederek, editörlere bilgi vermelidir.
• Hakemler, değerlendirmeyi akademik görgü kurallarına uygun biçimde, yapıcı bir dille yapmalı; hakaret ve düşmanlık içeren kişisel yorumlardan kaçınmalıdır.

Yazarların Etik Sorumlulukları
Milel ve Nihal Dergisi'ne makale başvurusu yapan yazarların etik sorumlulukları şunlardır:
• Yazar, makalenin etik ve bilimsel kurallara uygunluğundan sorumludur.
• Yazar, başka yerde yayımladığı ya da yayımlanmak üzere gönderdiği bir makalesini Milel ve Nihal Dergisine göndermemelidir. Ayrıca aynı anda birden fazla makale ile de Milel ve Nihal Dergisi'ne başvurmamalıdır.
• Yazar, özgün nitelikte makale göndermelidir.
• Yazar, Makale yazımı sırasında yararlandığı kaynaklara etik ilkeler doğrultusunda doğru biçimde atıf yapılmalıdır.
• Yazar, makalesinde telif gerektiren materyallerin ancak izin dahilinde kullanmalı, telif kanunları ve anlaşmalarını gözetmelidir.
• Yazar, değerlendirme aşamasında editörlerce kendisinden talep edilen revizyonları belirtilen süre içinde yapmalı, hakemlerden gelen değerlendirmeleri de akademik bir üslup çerçevesinde cevaplamalıdır.
• Yazar, değerlendirme ve erken görünüm aşamasındaki ya da elektronik ortamda yayımlanmış makalesiyle ilgili hatayı fark ettiğinde bilgi vermek, düzeltmek ya da geri çekmek için editörle iletişime geçmelidir.
• Yazar, etik kurul kararı gerektiren deney, anket, ölçek, görüşme, gözlem, odak grup çalışması gibi nicel ya da nitel yöntemlerle veri toplamayı gerektiren araştırmalar için etik kurul onayı almalı ve ilgili onayı gösteren belgeyi makalenin başvurusuyla birlikte sisteme yüklemelidir.