Yazım Kuralları

Yazarlarımızın dergimize çalışmalarını göndermeden önce web sitemizde yer alan Amaç ve Kapsam başlığını okumaları tavsiye olunur.

1. Yayın Etiği
Milel ve Nihal Dergisi yayın etiği olarak en yüksek standartlara bağlıdır. Committee on Publication Ethics (COPE), the Directory of Open Access Journals (DOAJ), the Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA), and the World Association of Medical Editors (WAME) kuruluşlarının yayınladığı ilkeleri benimsemektedir. Yazarlarımızın çalışmalarını göndermeden önce ilgili etik ilkeleri okumaları tavsiye olunur. Etik ilkeleri okumak için TIKLAYINIZ.

2. Araştırma Etiği
Milel ve Nihal Dergisi aşağıda yer alan uluslararası araştırma etiği ilkelerini benimsemektedir. Bu kapsamda, gönderilen çalışmaların etik sorumluluğu yazarlara aittir.
• Dergi araştırma etiğinde en yüksek standartları gözetir ve aşağıda tanımlanan uluslararası araştırma etiği ilkelerini benimser. Makalelerin etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.
• Araştırmanın tasarlanması, tasarımın gözden geçirilmesi ve araştırmanın yürütülmesinde, bütünlük, kalite ve şeffaflık ilkeleri sağlanmalıdır.
• Araştırma ekibi ve katılımcılar, araştırmanın amacı, yöntemleri ve öngörülen olası kullanımları; araştırmaya katılımın gerektirdikleri ve varsa riskleri hakkında tam olarak bilgilendirilmelidir.
• Araştırma katılımcılarının sağladığı bilgilerin gizliliği ve yanıt verenlerin gizliliği sağlanmalıdır. Araştırma katılımcıların özerkliğini ve saygınlığını koruyacak şekilde tasarlanmalıdır.
• Araştırma katılımcıları gönüllü olarak araştırmada yer almalı, herhangi bir zorlama altında olmamalıdırlar.
• Katılımcıların zarar görmesinden kaçınılmalıdır. Araştırma, katılımcıları riske sokmayacak şekilde planlanmalıdır.
• Araştırma bağımsızlığıyla ilgili açık ve net olunmalı; çıkar çatışması varsa belirtilmelidir.
• Deneysel çalışmalarda, araştırmaya katılmaya karar veren katılımcıların yazılı bilgilendirilmiş onayı alınmalıdır. Çocukların ve vesayet altındakilerin veya tasdiklenmiş akıl hastalığı bulunanların yasal vasisinin onayı alınmalıdır.
• Çalışma herhangi bir kurum ya da kuruluşta gerçekleştirilecekse bu kurum ya da kuruluştan çalışma yapılacağına dair onay alınmalıdır.
• İnsan öğesi bulunan çalışmalarda, “yöntem” bölümünde katılımcılardan “bilgilendirilmiş onam” alındığının ve çalışmanın yapıldığı kurumdan etik kurul onayı alındığı belirtilmesi gerekir.

3. Yazım Kuralları
Program
Yazılar, tercihen PC Microsoft Office Word (Word 97 veya daha ileri bir versiyonu) programında yazılmalı veya bu programa uyarlanarak gönderilmelidir. Gönderilen yazıların ekleriyle birlikte toplamı 7.000 kelimeyi (kitap tanıtım ve tenkit yazıları ile akademik içerikli kısa notların ise 1500 kelimeyi) aşmaması gerekir.

Sayfa Düzeni
Yazılar Microsoft Word’de A4 boyutunda hazırlanmalıdır. Kenar boşlukları her yönden 2,5 cm olmalıdır.

Başlık Sayfası
Makalenin hem Türkçe hem de İngilizce başlıkları yazılmalıdır. Gönderilen makaleye ilişkin notlar başlığa, yazarın unvan, kurum, mail adresi ve Orcid bilgileri ise yazarın ismine dipnot olarak verilmelidir. Örnek bir başlık sayfası için TIKLAYINIZ.

Öz ve Anahtar Kelimeler
Gönderilen makale hem Türkçe hem de İngilizce özet içermelidir. Özetler 200 kelimeyi aşmamalıdır. Makaleye ilişkin Türkçe ve İngilizce en az 3 en fazla 5 tane anahtar kelime eklenmelidir.

Biçim

  • Metin kısmında tercihen Times New Roman yazı tipi 10 punto, dipnot ve kaynakçada ise aynı yazı tipi 8 punto olarak kullanılmalıdır. Metin için 1,2 satır aralığı, dipnot ve kaynakça için ise tek satır aralığı kullanılmalıdır.
  • Makale ismi dâhil bütün başlık ve alt başlıklardaki kelimelerin ilk harfleri büyük diğerleri küçük harflerle bold olarak yazılmalıdır.

Atıf ve Kaynakça Sistemi
Milel ve Nihal Dergisi atıf ve kaynakça göstermede CMOS 17 (The Chicago Manual of Style Online-17th edition) sistemini kullanmaktadır. Chicago atıf ve kaynakça stilinin örneklerini görmek için TIKLAYINIZ.

  • Makalede dipnotlar sayfa altlarında gösterilmelidir. Makale sonuna ise kaynakça eklenmelidir.
  • Dipnot ve kaynakçada kullanılan bazı kısaltmaları görmek için TIKLAYINIZ.
  • Dipnotlarda ikinci defa gösterilen aynı kaynaklar için; sadece yazarın soyadı veya meşhur adı, eserin kısa adı, cilt ve sayfa numarası yazılmalıdır.
  • Arapça eser isimlerinde, birinci kelimenin ve özel isimlerin baş harfleri büyük, diğerleri küçük harflerle yazılmalıdır. Farsça, İngilizce, vb. diğer yabancı dillerdeki ve Osmanlı Türkçesi ile yazılan eser adlarının her kelimesinin baş harfleri büyük olmalıdır.
  • Ayetler sure adı, sure no/ ayet no sırasına göre verilmeli (örnek, Bakara, 2/10). Hadis eserlerinde varsa hadis numarası belirtilmelidir. Diğer kutsal metinlerden yapılan alıntılar kitap/bölüm adı, bab numarası: cümle numarası (örnek, Tekvin, 1:3)

Görsel Bilgiler
Makalelerde, bizzat makale için yapılmış olmayıp orijinal değeri bulunmayan sayısal değerler, istatistikî bilgiler, haritalar ve görsel ürünlerin mümkün olduğunca kullanılmamalı; lüzumu halinde ise bu tür istatistikî bilgiler, renkli sütunlar yerine metin formu içinde rakamsal değerleri ile ifade edilmelidir.

Teşekkür Bildirimi
Çalışmaya yazarlık dışında destek veren kimseler makale metninin sonunda belirtilmelidir.