El-Cevâbu's-Sahîh (2 cilt)
Yeni
Paylaş:

El-Cevâbu's-Sahîh (2 cilt)

İbn Teymiyye

700,13 TL

Tercüme: Harun Ünal
Editörler: Hakan Olgun-Zeynep Yücedoğru

Kitap hakkında
El-Cevâbu’s-Sahîh, İslam kültür tarihinde Hıristiyanlığa karşı yazılmış en uzun ve en kapsamlı reddiyelerin ilkidir. Kaleme alındığı günden itibaren Müslüman-Hıristiyan polemik literatürünün önemli bir başvuru kaynağı haline gelen bu eser, günümüz bilim çevrelerinde de dinî polemik ve reddiye yazılarının öne çıkan tarihsel bir örneği olarak kabul görmektedir. İbn Teymiyye bu eserinde bir yandan Hıristiyan din adamlarının İslam’a yönelik iddialarına cevap verirken diğer yandan Hıristiyanların itikâdî esas ve kabullerine Hıristiyanlığın temel referansları üzerinden köklü eleştiriler yöneltmektedir. Bu açıdan eser XIII-XIV. yüzyıllara ait Müslüman-Hıristiyan tartışmaları bağlamında önemli bir reddiye metnidir. Bunun yanı sıra bu eser kaleme alındığı dönemde İbn Teymiyye’ye göre İslam toplumu içinde tezahür eden ve Kur’an ve Sünnet çizgisine muhalif olan mevcut çeşitli akımlara yönelik bir reddiye kabilindedir. Bu yönüyle eser, dönemin fikrî ortamını kavramak açısından da önemli bir kaynaktır. Tüm bu özellikleriyle el-Cevâbu’s-Sahîh, gerek Hıristiyanlara verilen cevaplar ve eleştiriler gerekse fıkıh, kelam, mezhepler tarihi, tefsir ve tarihe dair yapılan tartışmalar bağlamında geniş etki alanına sahip oldukça önemli bir eserdir.

Satın Al Kitabın İçeriğini Görüntüle

Yazar Hakkında Bilgi

İbn Teymiyye

İbn Teymiyye, Doğu İslam toplumunun dinî ve siyasî açıdan derin bir kaos ortamında olduğu bir dönemde yaşamış olup İslam düşünce tarihinin önde gelen âlimlerindendir. İbn Teymiyye, içinde yaşadığı İslam toplumunda bâtıl inançlara, bid’ata ve taklide dayalı yaşantıyı reddederek peygamber ve sahabe dönemi modelini esas alan bir yaşam biçimini savunmuştur. Onun bu düşüncesi “selefin yolunu takip etmek” ideali olarak günümüze kadar ulaşmıştır. Fıkıh ulemasına mensup aile büyüklerinin yanında yetişen İbn Teymiyye, hayatı boyunca ilim tedrisinde bulunmuş, pek çok eser kaleme almış ve İslam tarihinin en karmaşık dönemlerinin birinde savunduğu ideallere bağlı kalmıştır. Onun asırlar önce dile getirip savunduğu fikirler günümüz İslam düşünce geleneği üzerindeki etkisini halen sürdürmektedir.